Kurz Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici

Cílem kurzu je nabídnout účastníkům přehled oblastí a činností, které zahrnuje controlling ve zdravotnickém zařízení, a na praktických příkladech ukázat provázanost činností controllingu s ostatními oblastmi managementu zdravotnického zařízení.

Základní informace

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky podílející se na různých činnostech v jednom zdravotnickém zařízení, jako jsou např. vedoucí analytického útvaru, vedoucí controllingu, pracovník ekonomického oddělení či ekonomický náměstek, hlavní metodik oblasti DRG, pracovník odpovědný za řízení klinické péče (LPP náměstek) či pracovník odpovědný za smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami atp.

 

KURZ CONTROLLINGU V ROCE 2021 NAPLNĚN

 

Termíny konání

Kurz bude pořádán na podzim 2021 v termínech:

8. 10., 12. 11. a 3. 12. 2021.

Kurz se koná v čase 9:30 - 15:00.

 

Místo konání

děkanát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Ruská 87

Praha 10

TÉMATA VÝUKY 2021

Den 1 | 8. října 2021

Úvod do controllingu a benchmarking produkčních dat

Úvod do kurzu, role controllingu v řízení nemocnice

Představení a organizace kurzu. Úloha controllingu obecně a v souvislosti s klasifikací DRG a současným platebním mechanizmem.

Principy a nástroje funkčního controllingu v nemocnici

Základní znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný rozvoj a použití controllingu a benchmarkingu. Vysvětlení teoretických základů nezbytných pro efektivní fungování controllingu v praxi.

Benchmarking produkce nemocnic jako nástroj controllingu

Příprava na benchmarking produkčních dat. Základní aspekty benchmarkingu a varianty přístupů ke zpracování nemocničních dat. 

Příklady typických nálezů benchmarkingu a komunikace s kliniky

Zkušenosti z prezentace typických nálezů benchmarkingu ekonomickému nebo klinickému managementu. 

Den 2 | 12. listopadu 2021

Vstupy pro controlling a řízení klinické praxe

Prezentace výstupu účastníků k zadání z 2. dne, Principy standardizace ukazatelů 

 

Zajištění korektních vstupů pro controlling

Budování kodérského centra a standard závěrečné zprávy hospitalizace.

Klinické protokoly a reportingové podklady pro jejich implementaci, Zkušenosti z implementace ERAS protokolu ve FN Motol

Nezbytná role controllingu v řízení klinické praxe, příprava podkladů z produkčních dat nemocnice za účelem zmapování obvyklého průběhu případu. Praktický návod na přípravu a zavádění klinických protokolů do praxe, potenciální přínosy, hlavní úskalí a časté chyby. 

Den 3 | 3. prosince 2021

Řízení výnosů a nákladů klinik

Prezentace výstupu účastníků k zadání z 2. dne - vybrané příklady reportů z nemocnic 

 

Řízení výnosů v kontextu úhrad v ČR

Úhradová vyhláška
Principy controllingu v řízení výnosů
Praktický příklad řízení výnosů 

Alokace a řízení nákladů

Popis metodologie alokace nákladů na případ. Praktická použitelnost různých costingových modelů v nákladovém řízení nemocnice. Praktické ukázky implementace.  

Hlavní výzvy controllingu

Audit kompetencí a kapacit potřebných k zajištění efektivního controllingu produkčních ukazatelů nemocnice a řízení klinické praxe. Nutnost propojení jednotlivých komponent a nastavení celkového controllingového cyklu. 

Témata výuky mohou být pozměněna nebo v jiném pořadí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se, že se s vámi budeme v průběhu podzimu na kurzu potkávat.

Chcete se dozvědět více?

Služby a produkty