Služby a produkty

Jedním z nejosvědčenějších způsobů zlepšování procesů vlastní organizace je systematické srovnávání se s okolím a hledání nejlepšího možného řešení. My toto srovnání zajišťujeme a následně pomáháme nemocnicím realizovat změny vedoucí ke zvyšování kvality a efektivity klinických i manažerských procesů.

Mezi-nemocniční benchmarking produkčních dat

Principem tohoto produktu je porovnání výkonosti a efektivity nemocnic, tedy srovnání nemocnice s referenční hodnotou spočítanou z údajů ostatních nemocnic v benchmarkovém souboru, a to primárně na úrovni DRG klasifikace používané v ČR (a to IR-DRG i nově implementované CZ-DRG klasifikace) a na Slovensku.

Za relativně jednoduchou myšlenkou se skrývá zpracování velkých dat o produkci nemocnice, jejich kontrola a tvorba sestavy korektních ukazatelů. Velký důraz klademe na to, abychom srovnávali skutečně klinicky podobné skupiny pacientů, resp. hospitalizačních případů.

Na rozdíl od řady jiných existujících produktů postupujeme v každé analýze přísně individuálně a hledáme nejlepší způsob srovnávání s ohledem na specifika dané klinické oblasti. Naším cílem není jen upozornit klienty na to, v čem se liší, ale pomoci jim pochopit pravé důvody odlišností a realizovat vhodné řešení.

Produkt je rozdělen na několik na sebe navazujících fází: přebírání a zpracování dat, globálníspeciální analýzu a podporu implementace.

Globální analýza slouží k identifikaci problematických oblastí – tedy pomáhá položit správné otázky. Speciální analýza poskytuje odpovědi na tyto otázky formou detailního rozboru, ve kterém jsou kombinovány dimenze, vytvářeny ad hoc klasifikace, využíván individualizovaný přístup a konzultace s klinickými odborníky.

Audit závěrečných zpráv a procesů kódování

Zkušenosti ukazují, že optimální vykazování diagnóz není možné bez změn ve způsobu vytváření závěrečné zprávy hospitalizace. V oblasti auditu závěrečných zpráv nabízíme zhodnocení kvality aktuálního standardu závěrečné zprávy z hlediska ve světě respektovaných standardů s ohledem na specifika českého prostředí, návrh na změny ve standardu závěrečné zprávy a podporu jeho implementace.

V oblasti auditu kódování provádíme:

  • zhodnocení interních procesních standardů a odpovědností podle pracovních náplní
  • audit procesů kódování a kontroly výstupů
  • návrh na změny a asistenci při implementaci změn

Školení v oblasti DRG klasifikace

Součástí naší činnosti je i školení v základech DRG (s cílem zajistit správné chápání nejen principů klasifikace a na ni navázaných úhrad, ale vlivu výkaznictví na výsledek klasifikace).

Kurz Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici

Cílem kurzu Controlling produkce zdravotních služeb v nemocnici je nabídnout účastníkům přehled oblastí a činností, které zahrnuje controlling ve zdravotnickém zařízení, a na praktických příkladech ukázat provázanost činností controllingu s ostatními oblastmi managementu zdravotnického zařízení.

Kurz je koncipován jako cyklus tří navazujících přednáškových dní. Je určen pro pracovníky podílející se na různých činnostech ve zdravotnickém zařízení, např.:

  • vedoucí analytického útvaru
  • vedoucí controllingu
  • pracovník ekonomického oddělení či ekonomický náměstek
  • hlavní metodik oblasti DRG
  • pracovník odpovědný za řízení klinické péče (LPP náměstek)
  • pracovník odpovědný za smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami
  • atp.

Více o kurzu zde.

Máte dotazy, chcete si sjednat schůzku?

Kontaktujte nás