Služby a produkty

Jedným z najosvedčenejších spôsobov zlepšovania procesov vlastnej organizácie je systematické porovnávanie sa s okolím a hľadanie najlepšieho možného riešenia. My toto porovnanie zaisťujeme a následne pomáhame nemocniciam realizovať zmeny vedúce k zvyšovaniu kvality a efektivity klinických aj manažérskych procesov.

Medzi-nemocničný benchmarking produkčných dát

Princípom tohto produktu je porovnanie výkonnosti a efektivity nemocníc, teda porovnanie nemocnice s referenčnou hodnotou spočítanou z údajov ostatných nemocníc v benchmarkovom súbore, a to primárne na úrovni DRG klasifikácie používanej v ČR a na Slovensku.

Za relatívne jednoduchou myšlienkou sa skrýva spracovanie veľkých dát o produkcii nemocnice, ich kontrola a tvorba zostavy korektných ukazovateľov. Veľký dôraz kladieme na to, aby sme porovnávali skutočne klinicky podobné skupiny pacientov, resp. hospitalizačných prípadov.

Na rozdiel od mnohých iných existujúcich produktov postupujeme v každej analýze prísne individuálne a hľadáme najlepší spôsob porovnávania s ohľadom na špecifiká danej klinickej oblasti. Našim cieľom nie je len upozorniť klientov na to, v čom sa líšia, ale pomôcť im pochopiť pravé dôvody odlišností a realizovať vhodné riešenie.

Produkt je rozdelený na niekoľko na seba nadväzujúcich fáz: preberanie a spracovanie dát, komplexnú a detailnú analýzu a podporu implementácie.

Komplexná analýza slúži na identifikáciu problematických oblastí – teda pomáha položiť správne otázky. Detailná analýza poskytuje odpovede na tieto otázky formou detailného rozboru, v ktorom sú kombinované dimenzie, vytvárané ad hoc klasifikácie, využívaný individualizovaný prístup a konzultácie s klinickými odborníkmi.

Audit záverečných správ a procesov kódovania

Skúsenosti ukazujú, že optimálne vykazovanie diagnóz nie je možné bez zmien v spôsobe vytvárania záverečnej správy hospitalizácie. V oblasti auditu záverečných správ ponúkame zhodnotenie kvality aktuálneho štandardu záverečnej správy z hľadiska vo svete rešpektovaných štandardov s ohľadom na špecifiká slovenského prostredia, návrh na zmeny v štandarde záverečnej správy a podporu jeho implementácie.

V oblasti auditu kódovania vykonávame:

  • zhodnotenie interných procesných štandardov a zodpovedností podľa pracovných náplní
  • audit procesov kódovania a kontroly výstupov
  • návrh na zmeny a asistenciu pri implementácii zmien

Školenia v oblasti DRG klasifikácie

Súčasťou našej činnosti je aj školenie v základoch DRG (s cieľom zaistiť správne chápanie nielen princípov klasifikácie a na ňu naviazaných úhrad, ale vplyvu výkazníctva na výsledok klasifikácie).

Kurz Controlling produkcie zdravotných služieb v nemocnici

Cieľom kurzu Controlling produkcie zdravotných služieb v nemocnici je ponúknuť účastníkom prehľad oblastí a činností, ktoré zahŕňa controlling v zdravotníckom zariadení, a na praktických príkladoch ukázať previazanosť činností controllingu s ostatnými oblasťami manažmentu zdravotníckeho zariadenia.

Kurz je koncipovaný ako dvojdňový. Je určený pre pracovníkov podieľajúcich sa na rôznych činnostiach v zdravotníckom zariadení, napr.:

  • vedúci analytického útvaru
  • vedúci controllingu
  • pracovník ekonomického oddelenia či ekonomický námestník
  • hlavný metodik oblasti DRG
  • pracovník zodpovedný za riadenie klinickej starostlivosti (LPP námestník)
  • pracovník zodpovedný za zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami
  • atď.

Viac o kurze tu.

Máte otázky, chcete si dohodnúť schôdzku?

Kontaktujte nás