O nás

Spoločnosť Advance Hospital Analytics bola založená s cieľom poskytovať nemocniciam podrobný a spoľahlivý benchmarking podľa potrieb klienta.

Tím

Tím Advance Hospital Analytics tvoria ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú ako analýze problémov zdravotníctva v ČR, tak aj hľadaniu a presadzovaniu ich možných riešení.

MUDr. Ing. DANIEL HODYC, Ph.D.
Zakladateľ a partner

Lekár a ekonóm, vyštudoval medicínu na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity a ekonómiu so špecializáciou na manažment zdravotných služieb na Vysokej škole ekonomickej. Je spoluzakladateľom, interným lektorom a partnerom Advance Healthcare Management Institute, ekonómiu zdravotníctva prednáša aj na niekoľkých fakultách Karlovej Univerzity. Ako konzultant na ministerstve zdravotníctva sa v rokoch 2007 – 2012 podieľal na implementácii systému DRG do úhrad akútnej lôžkovej starostlivosti v Českej republike, v posledných rokoch potom v rámci spolupráce so zdravotnou poisťovňou aj na Slovensku. Odborne sa venuje úhradovým mechanizmom a analýzam produkcie zdravotníckych zariadení.

MUDr. PAVEL HROBOŇ, M.S.
Zakladateľ a partner

Lekár a ekonóm, vyštudoval medicínu na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a riadenie zdravotníctva na Harvard University. V roku 2009 založil spoločne s ďalšími partnermi Advance Institute, spoločnosť venujúcu sa vzdelávaniu a poradenstvu v zdravotníctve. Prednáša ekonómiu zdravotníctva na Karlovej univerzite a na Management Center Innsbruck. Pôsobil 3 roky ako námestník ministra zdravotníctva zodpovedný za zdravotné poistenie, lieky a zdravotnícke pomôcky. Od roku 2002 do roku 2005 pracoval pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu ČR ako poradca a riaditeľ stratégie. V rokoch 1998 až 2002 pôsobil ako konzultant medzinárodnej poradenskej firmy McKinsey&Company v niekoľkých európskych krajinách na projektoch v oblasti zdravotníctva a finančných služieb. Pôvodne pracoval ako lekár-internista.

PhDr. BLANKA ČERMÁKOVÁ, MHA
Partner a dátový analytik

V roku 2012 ukončila magisterský program na Inštitúte ekonomických štúdií Karlovej Univerzity. Pri štúdiu bola členkou študentskej pracovnej skupiny Verejné financie v rámci Národnej ekonomickej rady vlády. Od absolvovania univerzity sa plne venuje analytickej práci v oblasti zdravotníctva. Do roku 2013 pôsobila na Ministerstve zdravotníctva ČR ako analytička Odboru dohľadu nad zdravotným poistením. V rokoch 2013–2014 vyštudovala program zameraný na manažment v zdravotníctve. Od roku 2014 spolupracuje s Advance Hospital Analytics, kde sa zameriava predovšetkým na spracovanie dát a benchmarkové analýzy.

Mgr. HENRIETA TULEJOVÁ, M.S.
Partner

Ekonómka, vyštudovala Masters in Health Policy and Management na Brandeis University v Bostone a finančný manažment na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluzakladateľom, partnerom a interným lektorom v Advance Institute, ktorý poskytuje komplexné vzdelávanie v oblasti manažmentu zdravotných služieb vedúcim pracovníkom v zdravotníctve. Viac ako 5 rokov pôsobila ako manažérka odboru strategického plánovania v zdravotnej poisťovni Dôvera. Niekoľko rokov bola členkou reformných tímov na Ministerstve zdravotníctva ČR a SR a venovala sa reforme zdravotných poisťovní a verejného zdravotného poistenia. Do Advance Hospital Analytics vstúpila v roku 2019 a zameriava sa na benchmarking nemocníc na Slovensku. Ďalej sa odborne venuje úhradovým mechanizmom a analýzam dodržiavania štandardu starostlivosti.

MUDr. PETR TŮMA
Zakladateľ

Pôvodným povolaním lekár, od roku 2004 sa venuje extrahovaniu zdravotníckych dát, predovšetkým z pohľadu výkonnosti a kvality zdravotných služieb. Má expertné znalosti v oblasti nadnárodných a národných klinických klasifikácií (výkonov, DRG a pod.). Významne sa podieľal v rámci Národného referenčného centra na vývoji národných ukazovateľov kvality a na tvorbe nového radu klinických odporúčaných postupov. Od začiatku roku 2019 spolupracuje s tímom Advance Hospital Analytics iba externe ako poradca v projektoch týkajúcich sa benchmarkingu a štandardu zdravotníckej dokumentácie.

Mgr. KRISTÍNA VALLOVÁ
Analytik

Vyštudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala semestrálny pobyt na univerzite v Bergene (Nórsko). S Advance Hospital Analytics spolupracuje od polovice roku 2017 ako analytička. Špecializuje sa na spracovanie veľkoobjemových dátových súborov a spracovanie dát v databázovom prostredí. V Advance Hospital Analytics sa venuje analýze dát klinickej produkcie nemocníc v ČR aj na Slovensku.

Mgr. DOMINIKA ŠEBOVÁ
Analytik

Vyštudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala semestrálny pobyt na univerzite v Gente (Belgicko). Vo svojej diplomovej práci sa venovala štandardizácii ukazovateľov kvality nemocníc. S Advance Hospital Analytics spolupracuje od polovice roku 2018 ako analytička. Zameriava sa na porovnávanie klinickej produkcie nemocníc založené na administratívnych dátach, vývoj mechanizmov na meranie kvality lôžkovej starostlivosti a platobné mechanizmy v oblasti lôžkovej starostlivosti.

Mgr. MAGDALENA ŠKODOVÁ
Analytik

V roku 2020 ukončila štúdium magisterského programu na Inštitúte ekonomických štúdií Karlovej Univerzity. Počas magisterského štúdia absolvovala semestrálny zahraničný pobyt v Utrechte (Holandsko). Dlhodobo sa venuje oblasti ekonómie v zdravotníctve, vo svojej diplomovej práci sa venovala modelom pre prerozdeľovanie financií medzi zdravotnými poisťovňami so zameraním na pacientov s renálnym zlyhaním. S Advance Hospital Analytics spolupracuje od roku 2018 a zameriava sa predovšetkým na spracovanie dát produkcie nemocníc, benchmarking produkčných ukazovateľov a na projekty zamerané na štandardizáciu starostlivosti.

Mgr. DALIBOR SLOVÁK
Analytik

Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej Univerzity v Prahe a (bio)medicínskym témam sa venoval už od diplomovej práce, najprv na Ústave informatiky AV ČR, neskôr na Ústave zdravotníckych informácií a štatistiky ČR. S Advance Hospital Analytics spolupracuje od polovice roku 2018 ako analytik a venuje sa najmä analýze dát klinickej produkcie nemocníc v ČR a súvisiacej legislatíve (úhradová vyhláška, klasifikačný systém CZ-DRG).

MUDr. DÁVID GOMOLA
Lékar a rešeršný pracovník

Vyštudoval 3. lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, od roku 2019 pôsobí ako psychiater v Psychiatrickej nemocnici Bohnice. Ako medicínsky konzultant spolupracuje s Advance Hospital Analytics od polovice roku 2017. Venuje sa konzultačnej činnosti súvisiace s klasifikačnými systémami CZ-DRG a SK-DRG, vykonáva audity zdravotníckej dokumentácie v nemocniciach v Česku a na Slovensku a tiež spracováva rešerše na rôzne témy, napríklad v oblasti indikátorov kvality či disease management programov.

Máte otázky, chcete si dohodnúť stretnutie?

Kontaktujte nás