Kurz Controlling produkcie zdravotných služieb v nemocnici

Cieľom kurzu Controlling produkcie zdravotných služieb v nemocnici je ponúknuť účastníkom prehľad oblastí a činností, ktoré zahŕňa controlling v zdravotníckom zariadení, a na praktických príkladoch ukázať previazanosť činností controllingu s ostatnými oblasťami manažmentu zdravotníckeho zariadenia.

Základné informácie

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre pracovníkov podieľajúcich sa na rôznych činnostiach v jednom zdravotníckom zariadení, ako sú napr. vedúci analytického útvaru, vedúci controllingu, pracovník ekonomického oddelenia či ekonomický námestník, hlavný metodík oblasti DRG, pracovník zodpovedný za riadenie klinickej starostlivosti (LPP námestník) či pracovník zodpovedný za zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami atď.

 

KURZ CONTROLLINGU NA JAR 2024 JE NAPLNENÝ. Prijímame prihlášky na ďalšie kolo.

 

Termíny

Kurz bude pořádán v termínu 8-9.2. 2024

 

Miesto

školiace stredisko Eduka, Fakultná nemocnica F.D.R. Banská Bystrica 

 

TÉMY VÝUČBY 2024

Deň 1 | 8. februára

PRINCÍPY ÚSPEŠNÉHO CONTROLLINGU A RIADENIE VÝNOSOV

Úvod do kurzu, rola controllingu v riadení nemocnice

Predstavenie a organizácia kurzu. Úloha controllingu všeobecne a v súvislosti s klasifikáciou DRG a súčasným platobným mechanizmom.

Predstavenie controllingu a reportov vo vašich nemocniciach

Predstavenie a diskusia o nastavení controllingu v nemocniciach, prezentácie používaných reportov účastníkmi kurzu, diskusia o obvyklom rozdelenie kompetencií v rámci zúčastnených nemocníc, identifikácia fungujúcich oblastí i oblastí pre zlepšenie. Pomenovanie vízie pre zlepšenie fungovania.

Princípy a stratégie úspešného controllingu a benchmarkingu

Základné znalosti a zručnosti potrebné na úspešný rozvoj a použitie controllingu a benchmarkingu. Vysvetlenie teoretických základov potrebných pre efektívne fungovanie controllingu v praxi. 

Riadenie výnosov v kontexte úhrad

Princípy controllingu v riadení výnosov. Praktický príklad riadenia výnosov v nadväznosti na DRG kontrakty na Slovensku. Možnosti rozvoja DRG kontraktov – pohľad na úhradovú vyhlášku pre nemocnice v ČR, výhody ale aj výzvy bezlimitného kontraktu. 

Deň 2 | 9. február

VSTUPY PRE CONTROLLING A RIADENIE NÁKLADOV

Spracovanie dát a využitie produkčných dát nemocníc ako nástroj controllingu

Príprava dát na analýzu produkcie a variability v klinických procesoch, využitie benchmarkingových výstupov na controlling, vytváranie produkčných ukazovateľov a práca s DRG klasifikáciami. 

Zaistenie korektných vstupov pre controlling

Budovanie kodérskeho centra a štandard záverečnej správy hospitalizácie. 

Alokácia a riadenie nákladov – spoločná prednáška s I.Sklenkovou (FN Banská Bystrica)

Popis metodológie alokácie nákladov na prípad. Praktická použiteľnosť rôznych costingových modelov v nákladovom riadení nemocnice. Praktické ukážky implementácie.

Práca s vlastnými controllingovými reportami nemocníc

Skupinové cvičenie a diskusia - reflexia získaných informácií, návrhy na zmeny v reportoch, napr. v oblasti riadenia výnosov, nákladov, produkcie a vykazovani.

  

Témy výučby môžu byť pozmenené alebo v inom poradí.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa, že sa s vami budeme na kurze stretávať.

Chcete sa dozvedieť viac?

Služby a produkty